Relish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp
(ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา ; bplaa raa phat sohng khreuuang, suut saai yao wa phaa)

October 9, 2016 · 0 comments · Click to listen to the Thai name pronunciation Listen to the Thai name pronunciation

By: Hanuman, Thaan Khun and Chef Thapakorn Lertviriyavit (Gorn)
จัดทำโดย หนุมาน, ขุนวิเสทเลือดเย็น, ฐาปกร เลิศวิริยะวิทย์ (เชฟกร)

ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา ; Relish of Fermented Fish, Smoked Catfish, Pork and Shrimp

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่

Relish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา

Fish fermentation consists of a simple salt-curing process: mixing or coating a whole fish, sliced fish or minced fish meat with salt and rice husks (or ground roasted rice). The mixture is then allowed to rest and ferment for few months. This fermentation process creates deep, intense umami flavor agents accompanied by a strong stench. It is only with culinary sagacity and skill that cooks are able to harness and direct these powerful flavors within the context of an appetizing dish, and to constrain the odor to an agreeable intensity.

The use of fermented fish flourished for thousands of years in Southeast Asia, with the optimal proportions of each ingredient in the process adjusted by generations of producers to create the best taste and smell possible.  Each region has created a slightly different product.

Mom Rajawongse Kukrit Pramoj, a scholar and a food guru, as well as a former prime minister of Thailand, said that the areas using fermented fish today overlap the reach of the Dvaravati Kingdom (6th-13th centuries).  Some claim that this ancient Khmer-Mon kingdom was the lost Kingdom of Suvarnabhumi, (สุวรรณภูมิ), the land of gold believed to be located beyond the Ganges, under the rising sun itself.

Indeed, fermented fish is more than just a food: it is intermingled with the culture of the Northeast and the Northern part of Thailand; is well known in the central regions of Thailand among the Tai-Lao ethnic groups; and even in U-Thong and Ayutthaya, in the low lands and the river banks where vestiges of the Dvaravati culture, along with proximity to rivers and an abundance of fish, makes the use of fermented fish common.

Fermented fish is also found in Tai-Lao literature. For example, Thaao Gam Phraa (ท้าวกำพร้า) is a folk story depicting the tales of a disabled fermented fish merchant who, after many struggles with the monarch and with spirits, eventually wins the heart of the princess and later ascends to the crown himself.

The ghost dance ceremony of Fawn Phee Meng (ฟ้อนผีเม็ง,) is a tribute to the ancestral spirits of the family, who are living with the family under the same roof and are responsible for protecting children and grandchildren. Of Mon origin, this ceremony is common among the Thai-Lao communities in the Northern Thai provinces and is celebrated over two days. It is believed that the meng spirits love fermented fish (meng naam haa, เม็งน้ำฮ้า), therefore fermented fish is placed inside bamboo, or various fermented fish dishes are cooked as offerings, such as gaaeng bpuh (แกงเปอะ) and gaaeng dtohm bplaa raa (แกงต้มปลาร้า).

Recipes using fermented fish appear in nearly every Siamese or Thai cookbook. Thai people from all walks of life enjoy fermented fish. In Northeastern Thai cuisine (Issan), fermented fish is used in almost all the savory dishes and, in some cases, it’s the major ingredient. Nobility and Royalty, including the King himself, are also fond of fermented fish.  When King Rama V unofficially visited the old strongholds of the Ayutthaya period – Ang-Thong, Singburi, Muang-In and Muang Prom, cities that required two days of travel from the capital – he relished the many specially prepared dishes and local favorites made of, or containing, fermented fish.

Today we will present the recipe for fried fermented fish relish with grilled catfish, pork and shrimp (ปลาร้าผัดทรงเครื่อง) (bplaa raa phat sohng khreuuang), from the recipe collection Saai Yao Wa Phaa. This collection was prepared for Princess Yaovabha Bongsanid’s funeral in 1934 by members of her family, as well as civil servants and teachers from the Saipanya Rangsit high school.

Princess Yaovabha Bongsanid (1884-1934) was the daughter of King Rama V and the Noble Consort, Mom Rajawongse Nueng Sanitwong. Together with her brother Prince Rangsit Prayurasakdi, Mom was raised in the Grand palace by Queen Savang Vadhana after her own mother passed away.

This relish of fried fermented fish is a dish from the central plain of Thailand, in which fermented fish is, of course, a major ingredient. It is usually made from a large fish fermented whole with roasted ground rice and salt, preferably snakehead fish or catfish – or even both. The fish meat is separated, minced and fried alongside other meats. Here we use a combination of four: fermented fish, grilled catfish , pork belly and minced shrimp. We will fry the four types of meat in pork lard, and when it is cooked we will add large quantities of aromatic herbs that will render the dense umami flavor core a bit lighter, and give it a pleasant aroma. Kaffir lime juice will add just a hint of sourness, serving as a flavor binder with the fresh vegetables served alongside.

Not every aromatic is compatible with the strong fermented fish smell: those that work harmoniously and are in common use include galangal, lemongrass, fingerroot, kaffir lime leaves, shallots, garlic and chili. Other aromatics are fresh peppercorn, galangal flowers and the turmeric plant.

From examining the many recipes for this dish, it emerges that only tamarind paste and kaffir lime juice are used to add sourness to the dish – never lime juice or any other citrus fruits. While we don’t know the reasoning behind it, we trust the ancient Siamese wisdom that, through practice and experimentation, guides this practice.

This relish is also never seasoned sweet with sugar; in rare cases, some Royal recipes add a drop of honey but generally the entire sweetness of the dish comes from the natural sweetness of the meat, and from fermented rice (khaao maak, ข้าวหมาก), coconut cream or the side vegetables used for dipping.

This relish is labeled in Thai as sohng khreuuang (ทรงเครื่อง), to indicate the use in excess of ingredients that make a dish richer than usual.

“ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา”
สายธารวัฒนธรรมปลาร้าแห่งอุษาคเนย์ที่ยืนยง

ถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมอาหารที่ยั่งยืนผ่านยุคผ่านสมัยยาวนานต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบันสำหรับคนไทย เห็นจะไม่พ้น “ปลาร้า” ไปได้  หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายชี้ชัดว่า วัฒนธรรมปลาร้าเป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนในดินแดนอุษาคเนย์เป็นอาหารของชนในวัฒนธรรม มอญ-เขมร หรือในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นปราชญ์ทางด้านอาหารผู้หนึ่งถึงกับกล่าวไว้ว่า ปลาร้าเป็นวัฒนธรรมอาหารของมอญตั้งแต่สมัยทวารวดี ทวารวดีไปถึงที่ไหนก็จะมีปลาร้าไปถึงที่นั่น คงเช่นเดียวกับวัฒนธรรมของขอมล่ะกระมัง อิทธิพลขอมไปถึงทีไหนก็มีปลาร้าไปถึงที่นั่น และสำหรับคนไทยปัจจุบันแถบภาคเหนือและอีสาน ซึ่งสืบสานอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว มาแต่เดิม รวมทั้งคนไทยในภาคกลางที่ความจริงก็คือกลุ่มคนจากทางลาวจากการถูกกวาดต้อนมาครั้งสงครามสมัยก่อน หรือจะมีเชื้อสายคนพื้นถิ่นดั้งเดิมมาแต่ครั้งอู่ทอง อยุธยาก็เถอะ ก็นับเนื่องเป็นคนสืบสายวัฒนธรรมทวารวดีอยู่ดีนั่นแหละ จึงไม่แปลกที่คนในภูมิภาคที่กล่าวมานี้จะคุ้นเคยกับปลาร้ามานาน  และด้วยภูมิภาคที่ราบลุ่มแม่น้ำ และการตั้งถิ่นฐานของคนสมัยก่อนต้องอิงอยู่กับแหล่งน้ำธรรมชาติ สัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหลัก วัฒนธรรมปลาร้าจึงเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมและยั่งยืนนานมาเป็นพัน ๆ ปี

ปลาร้า ไม่เพียงปรากฏอยู่ในสังคมเป็นแค่อาหาร ร่องรอยของปลาร้ายังถ่ายทอดความสำคัญมีบทบาทอยู่ในวรรณกรรม หรือพิธีกรรมของคนเชื้อสาย ไท-ลาว ดัวยเช่นกัน อาทิเช่นในวรรณกรรม”ลำบุสบา” หรือนิทานเรื่อง”ท้าวกำพร้า” ที่ได้เค้าโครงจากบุสบาชาดก กล่าวถึงชายกำพร้าผู้เป็นพ่อค้าปลาร้าที่ได้ดี มีโอกาสเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์และได้ขึ้นครองเมืองในที่สุด หรือในพิธีกรรม” ฟ้อนผีเม็ง” ของชาวล้านนา (ได้มาจากมอญ) ซึ่งก็มีการติดไฟตั้งหม้อต้มปลาร้าไว้ตลอดพิธี ปลาร้าจึงมีบทบาททางสังคมในชนชาติไท-ลาวมาอย่างแนบแน่น อาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่จึงใส่ปลาร้าเป็นหลัก และอาหารไทยแท้แต่เดิม ต้มแกงต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากแขก ก็มักจะมีปลาร้าเป็นส่วนประกอบอย่างแกงเปอะ แกงต้มปลาร้า เป็นต้น

ปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักเกลือ (Salt curing) เพื่อการถนอมอาหาร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักปลากับเกลือ แล้วเติมข้าวคั่ว หรือรำข้าวเจ้าบดละเอียดในอัตราส่วนที่พอเหมาะสมลงไปพร้อมกับการหมัก หรืออาจจะภายหลังการหมักปลากับเกลือเพื่อให้ได้กลิ่น รส  ตามธรรมชาติของปลาร้า มีทั้งที่เป็นปลาร้าตัว ปลาร้าชิ้น หรือปลาร้าบด คนไทยบริโภคปลาร้าในทุกชั้นชน ไม่ว่าจะเป็นสามัญชน ไพร่หรือศักดินา ตลอดจนถึงในรั้วในวัง จนถึงกษัตริย์ ต่างมีตำรับอาหารจากปลาร้ากันทั้งนั้น หลักฐานข้อมูลครั้งพระพุทธเจ้าหลวง หรือรัชกาลที่ ๕ ออกเสด็จประพาสต้นแถบมณฑลกรุงเก่า แถบอ่างทอง สิงห์บุรี เมืองอินทร์ เมืองพรหม ก็มีการจัดอาหารตำรับปลาร้าขึ้นถวายหลายอย่าง ตำราอาหารเก่า ๆ ของไทย มีตำรับเกี่ยวกับปลาร้าทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่นับตำรับอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ ที่ใส่ปลาร้า ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย

สำหรับคราวนี้ ใคร่ขอเสนอตำรับ “ปลาร้าผัดทรงเครื่อง” ที่เป็นตำรับอาหารทั้งของชาววังและของชาวบ้านภาคกลาง ทีมีเครื่องปรุงหลัก ได้แก่ปลาร้าตัวโต เช่นปลาร้าปลาดุก ปลาช่อน แล่เอาแต่เนื้อมาสับให้ละเอียด นำมาผัดกับเนื้อสัตว์เช่นหมู กุ้ง ใส่สมุนไพรต่างๆที่เข้ากันเพื่อชูรสชูกลิ่นและเพิ่มความหอมให้ได้ตำรับที่มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น สมุนไพรที่ใช้ให้เข้ากับกลิ่นของปลาร้าก็ได้แก่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย หัวหอม กระเทียม พริก ซึ่งเป็นสมุนไพรหลักที่ใช้เข้ากับปลาร้า หากบางตำรับจะเพิ่มสมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่นก็ได้ ที่นิยมก็คือ พริกไทยอ่อน ดอกข่า ขมิ้นเป็นต้น บางครั้งอาจตัดรสเค็มของปลาร้าให้กลมกล่อมด้วยรสเปรี้ยวจาก น้ำมะขาม หรือน้ำมะกรูดแค่นั้น จะไม่ใช้มะนาวเลย หรือส้มอย่างอื่นอีกแต่อย่างใด อันนี้ท่านขุนฯ ไม่ทราบเหตุผลโดยแท้จริง แต่อาจเป็นได้ว่ารสและกลิ่นอาจไม่เข้ากันก็เป็นได้ คนโบราณน่าจะได้ทดลองทำและถือปฏิบัติกันมาเอาไว้ดีแล้วล่ะขอรับ และที่สำคัญ ตำรับปลาร้าต่าง ๆ นั้น จะไม่นิยมใส่รสหวานจากน้ำตาลใด ๆ เลย นิยมความหวานก็แค่จากเนื้อสัตว์โดยธรรมชาติ จากข้าวหมาก กะทิ หรือผักสดที่ใช้จิ้ม ในตำรับของชาววังอาจมีการเหยาะน้ำผึ้งในหลนบ้าง แต่เท่าที่ดูมา ไม่พบการใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งในตำรับอื่นใดเลย

วิธีการปรุง ก็ง่าย ๆ โดยนำน้ำมันหมูใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อน ใส่หมู กุ้ง ปลาร้า ลงผัดให้สุกดี จึงใส่เครื่องอื่น ๆ ที่หั่นไว้ เมื่อสุกดีแล้ว ตักใส่ชาม ใช้ผักดิบต่าง ๆ จิ้ม เช่น มะเขือ แตงกวา ผักบุ้ง ขมิ้นขาว สมอ หรืออื่น ๆ ตามแต่จะชอบรับประทาน

สำหรับสัดส่วนการปรุงตามมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด โปรดดูในขั้นตอนลำดับต่อไป

Relish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp Recipe
สูตรทำปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 
Prep time
Cook time
Ready In
 
This recipe is from the Saai Yao Wa Phaa collection (สายเยาวภา). This relish is labeled in Thai as sohng khreuuang (ทรงเครื่อง), to indicate the use in excess of ingredients that make a dish richer than usual.
By:
Recipe type: Relish
Cuisine: Thai
Serves: 6-8

Ingredients

 
 • 1 cup fermented fish meat
 • 1 cup grilled catfish meat
 • 1/2 cup pork belly
 • 1/2 cup shrimp
 • 1/4 cup bird’s eye chilies
 • 1/2 cup Karen chilies
 • 1/2 cup green and red chili peppers
 • 1 tablespoon pork lard
 • 1/2 cup kaffir leaves, torn
 • 3/4 cup lemongrass, finely chopped
 • 1/2 cup shallots, finely sliced
 • 1/3 cup fingerroot, finely sliced
 • 1/4 cup young galangal, cut into thin juliennes
 • 1/3 cup galangal flower, finely sliced (if available)
 • 1/2 cup fresh peppercorn
 • 1 1/2 tablespoons fermented fish liquid
 • 3 tablespoons kaffir lime leaves
 • 1 tablespoon kaffir lime juice
 • 1/2 cup fresh large red, yellow and green chilies, cut into large pieces
Serve with
 • Assortment of fresh vegetables such as fresh small eggplants, cucumber, rose apple, white turmeric, coriander, morning glory, Vietnamese coriander, Thai basil, green mango and yard long beans.
ส่วนผสม
 • เนื้อปลาร้าปลานิล 1 ถ้วย
 • เนื้อปลาดุกย่าง 1 ถ้วย
 • เนื้อหมูสามชั้น 1/2 ถ้วย
 • เนื้อกุ้ง 1/2 ถ้วย
 • พริกขี้หนู 1/4 ถ้วย
 • พริกกะเหรี่ยง 1/2 ถ้วย
 • พริกจินดาสีแดง และ สีเขียว 1/2 ถ้วย
 • น้ำมันหมู 1 ช้อนโต๊ะ
 • ใบมะกรูดฉีก 1/2 ถ้วย
 • ตะไคร้ซอย 3/4 ถ้วย
 • หอมแดงซอย 1/2 ถ้วย
 • กระชายซอย 1/3 ถ้วย
 • ข่าอ่อนซอยเป็นเส้น ๆ 1/4 ถ้วย
 • ดอกข่าซอย (ถ้ามี) 1/3 ถ้วย
 • เม็ดพริกไทยอ่อน 1/2 ถ้วย
 • น้ำปลาร้า 1 1/2 ช้อนโต๊ะ
 • ใบมะกรูดหั่นฝอย 3 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำมะกรูด 1 ช้อนโต๊ะ
 • พริกเหลือง พริกชี้ฟ้าสีแดง และ พริกชี้ฟ้าสีเขียว หั่นเป็นชิ้น 1/2 ถ้วย
ผักแนม
 • แตงกวา, ผักบุ้ง, สมอ, แตงไทยอ่อน, มะเขือไข่เต่าหลาย ๆ สี, ขมิ้นขาว, ผักชี, ผักแพรว, โหระพา, มะม่วงมัน, ชมพู่แดง, ถั่วฝักยาว
Method
 1. Charcoal grill a whole catfish over low heat until dry. The process is described here. Remove the meat from the fish; discard the skin and bones.
  ย่างปลาดุกให้สุกแห้ง แล้ว แกะเนื้อออกRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 2. Fermented fish; the ground roasted rice used in the fermentation is seen as a brown paste on the fish.
  ปลาร้าข้าวคั่วRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 3. Remove the meat from the fermented whole fish; discard the skin and bones.
  แกะเนื้อปลาร้าRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 4. Using a knife, mince the pork belly. Set aside.
  สับเนื้อหมูสามชั้นให้ละเอียดRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 5. Peel the shrimp and crush them with a heavy knife. It will improve their texture.
  แกะกุ้งและดึงไส้ดำกุ้งออก แล้ว ทุบกุ้งโดยใช้มีด เพื่อเนื้อจะฟูมากขึ้นRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 6. Using a knife, mince the shrimp and set aside.
  สับกุ้งหยาบ ๆ เสร็จเเล้วพักเอาไว้Relish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 7. With a heavy knife, chop fresh bird’s eye chilies with fresh Karen chilies.
  สับพริกขี้หนู พริกจินดา และ พริกกะเหรี่ยง หยาบ ๆRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 8. Add the fermented fish meat and grilled catfish meat, and mince together with the chilies.
  สับพริกและเนื้อปลาร้ากับเนื้อปลาดุกย่างจนเข้ากันดีRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 9. Set a wok with pork lard over medium-low heat; add the minced pork and fry until done.
  ตั้งกระทะไฟกลาง ใส่น้ำมันหมูลงไป แล้ว เอาหมูลงไปผัดRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 10. Add the minced shrimp meat; continue to fry.
  เอากุ้งลงไปผัดRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 11. Add the minced fish and chilies.
  เอาพริกกับเนื้อปลาที่สับมาลงไปผัดRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 12. Add torn kaffir lime leaves.
  ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 13. Add thinly sliced lemongrass.
  ใส่ตะไคร้ซอยลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 14. Keep stir frying everything together.
  ผัดไปเรื่อย ๆRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 15. Add sliced shallots.
  ใส่หอมซอยลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 16. Add young galangal and julienned fingerroot (and galangal flowers if used).
  ใส่ข่าอ่อนซอย และ กระชายซอยลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 17. Add fresh peppercorns.
  ใส่เม็ดพริกไทยอ่อนลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 18. Add fermented fish liquid.
  ใส่น้ำปลาร้าลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 19. Keep stir frying everything together.
  ผัดไปเรื่อยๆ จนหอมRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 20. Add hair-thin julienned kaffir lime leaves.
  ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 21. Squeeze kaffir lime juice.
  บีบน้ำมะกรูดลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 22. Add chilies in three colors.
  ใส่พริกชี้ฟ้าสามสีลงไปRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา
 23. Serve.
  เสริฟพร้อมผักแนมRelish of Fermented Fish, Grilled Catfish, Pork and Shrimp ; ปลาร้าผัดทรงเครื่องสูตรสายเยาวภา

{ 0 comments }

Thai Green Curry with Roasted Duck and Young Chilies
(แกงเขียวหวานเป็ดย่าง ; gaaeng khiaao waan bpet yang)

October 4, 2016 Articles
แกงเขียวหวานเป็ดย่าง ; Thai Green Curry with Roasted Duck and Young Chilies

แกงเขียวหวานเป็ดย่าง – Thai Green Curry with Roasted Duck and Young Chilies –
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Khanohm faawy or Khanohm handtraa –
A Forgotten Thai Dessert and Snack
ขนมฝอย หรือ ขนมหันตรา

September 20, 2016 Appetizer Recipes
Khanohm faawy or Khanohm handtraa - A Forgotten Thai Dessert and Snack ขนมฝอย หรือ ขนมหันตรา

ขนมฝอย หรือ ขนมหันตรา – Khanohm faawy or Khanohm handtraa – A Forgotten Thai Dessert and Snack –
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Massaman Curry – The Untold Story
(แกงมัสมั่น – แกงมาชะแมน – แกงหมัดสมั่น)

August 28, 2016 Articles

Massaman Curry – The Untold Story (แกงมัสมั่น – แกงมาชะแมน – แกงหมัดสมั่น)
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Swamp Eel Triple-Layered Red Curry with Fingerroot, Bitter Ginger, Sand Ginger and Thai Basil Flowers
(แกงเผ็ดปลาไหลทรงเครื่อง ; Gaaeng Phet Bplaa Lai Sohng Khreuuang)

August 9, 2016 Central Plains and Bangkok Cuisine
แกงเผ็ดปลาไหลทรงเครื่อง ; Swamp Eel Triple-Layered Red Curry with Fingerroot, Bitter Ginger, Sand Ginger and Thai Basil Flowers

แกงเผ็ดปลาไหลทรงเครื่อง – Swamp Eel Triple-Layered Red Curry with Fingerroot, Bitter Ginger, Sand Ginger and Thai Basil Flowers
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Roasted Southern Thai Curry of Pork, Three Peppers and Young Galangal
(แกงเผ็ดลูกทุ่งภาคใต้ ; gaaeng phet luuk thoong phaak dtai)

August 3, 2016 Curry
แกงเผ็ดลูกทุ่งภาคใต้ ; Roasted Southern Thai Curry of Pork, Three Peppers and Young Galangal

แกงเผ็ดลูกทุ่งภาคใต้ – Roasted Southern Thai Curry of Pork, Three Peppers and Young Galangal
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →

Spicy Salad of Grilled Tiger Prawns, Mackerel, Lemongrass and Aromatics with Infused Fermented Fish Innards Dressing
(ไตปลาทรงเครื่อง ; dtai bpla sohng khreuuang)

July 21, 2016 Articles
ไตปลาทรงเครื่อง ; Spicy Salad of Grilled Tiger Prawns, Mackerel, Lemongrass and Aromatics with Infused Fermented Fish Innards Dressing

ไตปลาทรงเครื่อง – Spicy Salad of Grilled Tiger Prawns, Mackerel, Lemongrass and Aromatics with Infused Fermented Fish Innards Dressing
A step by step tutorial – both in English and in Thai
เมนูนี้จะมีคำอธิบายและวิธีทำเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read the full article →